บริษัท สยาม เทค อิเลคทริคอล จํากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.2013 เริ่มต้นจากการติดตั้งระบบไฟฟ้า และเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม อาทิ งานวายริ่ง (Wiring)เครื่องจักร ร่วมกับงานผลิตตู้ MDB/MCC, ตู้คอนโทรล, ระบบการจัดการพลังงาน รวมไปถึงงานออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้พีแอลซี (PLC), ซอฟต์แวร์ HMI และระบบ SCADA ซึ่งอยู่ภายใต้การออกแบบและ ควบคุมโดยทีมวิศวกรของบริษัทที่เชี่ยวชาญทั้งคนไทยและคนญี่ปุ่น ซึ่งมีประสบการณ์ด้านงานไฟฟ้าเป็นอยางดี วิศวกรของเรายัง เป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าในการทดสอบระบบและงานเครื่องจักรติดตั้งใหม่ได้อีกด้วย นอกจากนี้ ทางบริษัทยังมีทีมรับเหมาที่สามารถรองรับงานติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้าทั้งแรงสูง/แรงตํ่า เช่น งานติดตั้งหรือเปลี่ยนหม้อแปลงใหม่ งานลากสายไฟแรงสูง งานตรวจเช็คสภาพแก่โรงงานอุตสาหกรรมออกแบบเครื่องจักรตามลูกค้าต้องการ แบบแรคจิกฟิกส์เจอร์

Siam Tech Electric Co., Ltd. was founded in 2013. Starting from the installation of electrical and Machine Installation industries Plants. Such as the electrical of Wiring machine. In conjunction with the production of cabinet MDB / MCC, control cabinets, power management systems. The design and development of automation using PLC(PLC), HMI and SCADA software, which is under control by the engineering and design company that specializes in both Thailand and Japan. The experience in electrical work as well. Our engineers also an advisor to clients for testing and installing new machinery as well. In addition, the company also has a team of contractors that can support. Installation of electrical systems and improve the high voltage / low voltage transformer or a new installation. Drag high-voltage lines Check for the industry.

สินค้าที่บริษัทจัดจำหน่ายเป็นสินค้าไฟฟ้าที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมทั่วไป โดยครอบคลุมสินค้าเกือบทุกความต้องการ อาทิเช่น

ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ทั้งทางด้าน ระบบไฟ้ฟ้ากำลัง ระบบไฟฟ้าควบคุม ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ให้บริการ ออกแบบติดตั้งตู้ MDB งานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า จนถึงปัจจุบัน บริษัทแล้วได้เติบโต และขยายสายงานเพื่อให้บริการได้ครอบคลุมงานระบบต่าง ๆ และครบวงจรมากยิ่งขึ้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมีความมุ่งมั่นจะให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า โดยทีมงานวิศวกรและช่างที่มีประสบการณ์

ไม่ว่าจะในขั้นตอนออกแบบ, ติดตั้ง, ปรับปรุง, ซ่อมบำรุง รวมถึงงานในส่วน Preventive Maintenance งาน Inspection ในงานระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมทั้งหมด ซึ่งเกิดขึ้นจากการวางแผนและออกแบบขั้นตอนการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด อาทิเช่น

  • ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ
  • ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม
  • ออกแบตู้ MDB, CB, CS, LP
  • การออกแบบ PLC (Programmable Logic Controller) และระบบกราฟฟิก
  • ติดตั้งปรับปรุงระบบนิวเมติกส์ ระบบท่อลม ท่อน้ำ
  • ติดตั้งเครื่องจักร
  • ติดตั้งระบบ Air AHU และ Duct